1.1 200910.2 2011

Kompetenta skolledare för den kreativa skolan

Fortbildningsprojekt för skolledare

Nordiska Akvarellmuseet har under ett antal år tillsammans med skolan och det fria konstlivet arbetat för att hitta hållbara former för lärande. Våra erfarenheter av att arbeta med utvecklingsprojekt i skolan visar på rektors centrala roll som pedagogisk ledare.    
Fortbildningen Kompetenta skolledare för den kreativa skolan tog därför fasta på denna grupp för att skapa en gemensamt lärande och en utveckling inom skolorna.

Samtliga rektorer inom grundskolan i Västra Götalandsregionen bjöds in och ett fyrtiotal anmälda deltagare påbörjade fortbildningen 2009. Fortbildningen bestod av sex seminarietillfällen, en nätverksträff och en avslutande sammankomst. Seminarierna innehöll program om det aktuella forskningsläget kring lärande och kreativitet, inspiratörer, erfarenhetsutbyte och goda exempel. Vid dessa tillfällen fanns också möjlighet till lyssnande, skrivande och skapande processer.

Projektet finns dokumenterat och utvärderat i en publikation skriven av Catarina Bengtsson som är verksam som lärarutbildare och utbildningssamordnare vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet.

http://www.lararnasnyheter.se/chef-ledarskap/2010/12/02/konst-oppnar-kre...