Under en workshop på Akvarellmuseet hösten 2013 frågade vi konsultkonstnärerna om de ville göra varsin dokumentation av sin upplevelse av projektet. Vi bad dem ha med sig tre frågor i detta arbete:
– Vad gjorde ni?
– Hur blev det?
– Vad lärde ni er?

och sedan sa vi: men ni gör som ni vill. Och hur ni vill.
Vi gav konsultkonstnärerna uppdraget att utan given mall skildra sina erfarenheter, övertygade om att deras fantasi, konstnärlighet och kunskap skulle förmedla det projektet stod för. Ett tillfälle för oss i projektet att leva som vi lär, då vi hela tiden arbetat utifrån en stark tro på tecknandet och bildskapandet som pedagogiskt verktyg, kommunikation och uttrycksform.

Så instruktionerna till konstnärerna löd: fokusera på det som har varit absolut viktigast för er, det spelar ingen roll om materialet spretar eller känns för smalt. Vi är intresserade av era röster, er lust och er nyfikenhet som konstnärer i detta projekt. Vi tar ansvar för att dokumentationen redigeras ihop till en helhet.

Det är konstnärernas egen berättelse, i bild och text, om projektet som presenteras här nedan. En dokumentation som visar på vidden av projektet och de många olika slingriga stigar och raka höghastighetsleder som projektet har färdats efter.

Ett redigerat urval ur konsultkonstnärernas material publicerades i Att teckna är stort-boken som kan laddas ner HÄR.

KONSTNÄRERNA: ANNELI PIHLGREN //// NILS KRISTOFERSSON //// MARIE BONDESON //// JENNY EKMAN //// JOHAN HALLBERG //// ANNA GÄRBERG //// JOHAN BLOOM //// MARIA QUARFORDT BRISING //// BENNY CRUZ //// FRIDA ERIKSSON

ANNELI PIHLGREN
Fridas Hage, Tjörn //// LADDA NER DOKUMENTATION //// annelipihlgren.se


Anneli Pihlgren, konstnär i Göteborg, har arbetat som konsultkonstnär på Fridas Hage på Tjörn. Under hela sitt yrkesliv har hon undervisat parallellt med konsten.

Det var just kombinationen pedagogik och teckning som gjorde Anneli nyfiken på projektet Att teckna är stort.

– Jag är intresserad av teckning och har funderat mycket på hur grundläggande och basalt det är; ett användbart verktyg som är väldigt direkt, tillägger hon. På Fridas Hage arbetar hon i årskurserna 1, 2 och 4 i ämnena naturkunskap, matematik och samhällskunskap.

– Barnen tyckte det var väldigt roligt, men skolvärlden är generellt inte anpassad för konstnärlig verksamhet, det är inte ett prioriterat arbetssätt och det märks, menar Anneli, som ändå tycker att det var ett väldigt lyckat projekt.

–Särskilt givande blev det när lärarna deltog och plockade upp det som vi arbetade med. Jag är nöjd med vad vi åstadkommit tillsammans med eleverna och med vad vi lärde av varandra.

– Som konstnär gav projektet mig mycket; att på djupet få tänka på teckning som verktyg har skapat mycket idéer och inspiration för framtiden. Jag har försökt finna ut vari skillnaden ligger mellan teckning som ett kreativt och skapande verktyg och teckning som pedagogiskt verktyg. Grundfrågan är vad tecknandet tillför lärandet och hur detta används på bästa sätt.

UPP

NILS KRISTOFERSSON
Emmaskolan, Angered //// LADDA NER DOKUMENTATION //// nilskristofersson.blogspot.se


Nils Kristofersson besökte under vårens sista veckor Naturhistoriska museet tillsammans med sina elever. Han har främst arbetat med ämnena biologi och NO och menar att när eleverna via teckning försöka återge, lär de sig hur saker och ting är.

– Exempelvis fåglar, det är rena detektivarbetet om man börjar titta noga på hur fåglar har olika långa ben, näbbar, vingar och fjädrar. Där allt har en funktion utifrån föda, miljö och livsbetingelser.

Genom betraktande och avbildande blir teckning ett sätt att utforska naturens beskaffenhet. Och att förstå helheten via detaljerna.

Att vara på Naturhistoriska museet och teckna har varit givande för eleverna, tror Nils.

Nils tycker teckning fungerar väl som verktyg för lärande. Att skildra via teckning är ett utforskande i hur det ser ut och varför. Där kunskaperna kommer längs vägen.

Nils testar hela tiden metoder och är nöjd när eleverna själva märker att de lär sig något via teckning.

Eleverna går i årskurs 1-3, och han ser det som en växelverkan mellan att utmana eleverna och stötta dem i att verkligen åstadkomma något de kan vara stolta över själva.

-Mycket handlar om att skapa sig en relation till teckning. Även de som först tror att de inte kan, förstår att det hjälper att öva och traggla.

Som konstnär arbetar Nils Kristofersson med utsmyckningar, måleri, teckning och illustration.

UPP

MARIE BONDESON
Katrinebergsskolan, Mölndal //// LADDA NER DOKUMENTATION //// SE FILM NEDAN!
//// mariebondeson.se

Marie Bondeson har sedan 2012 arbetat med Att teckna är stort på Katrinebergsskolan i Mölndal.

– Jag har en årskurs 5 där vi använder teckning i ämnet historia, samt en grupp barn från olika länder, som lär sig svenska via olika bildövningar.

Hennes andra grupp, klassen med elever som lär sig svenska, är brokig både i ålder och i kunskapsnivå. En del av barnen är nyanlända, andra har varit här såpass länge att de behärskar svenska språket relativt bra.
– Där jobbar vi mycket med att samla ord och att associera utifrån bilder.

I slutet av terminen arbetade klassen mycket med serieteckning där eleverna fick teckna ur sina liv, ursprung eller händelser. Marie tror att kontakten mellan handen, hjärnan och pappret, fördjupar relationen till orden de lär sig.

– Genom att man gör en bild gör man samtidigt ordet till sitt eget, tolkar och formulerar visuellt. Samtidigt övar barnen sig på att tala svenska.

– Vi brukar först teckna, sedan berättar vi lite om vad vi ritat. Läser, tänker, ritar, pratar.

På så vis blir teckning samtidigt en länk till den sociala kommunikationen, menar Marie.

När Marie sökte till projektet hösten 2012 var det främst av nyfikenhet på hur man skulle kunna använda teckning som pedagogiskt verktyg.

Till vardags jobbar Marie som göteborgsbaserad konstnär, främst med video, skulptur, text och ljud.

 

UPP

JENNY EKMAN
Nyboskolan, Tibro //// LADDA NER DOKUMENTATION

Jenny Ekman har under vårterminen mestadels arbetat med en klass i årskurs 7. Hon utgår ifrån ämnet svenska och använder olika metoder.
– Men gemensamt för alla mina projekt är att de syftar till att eleven ska få en relation till det man läser eller skriver.

Jenny tycker att en stor del av utmaningen har varit att få eleverna att bryta mönster, att inte vara rädda för att göra fel, och att våga testa sig fram
– Jag använder mig av teckning för att komma över de där gränserna, att göra eleverna fria i handen och av metoder för att få dem att flytta fokus från prestation till utforskande. Det handlar mycket om att komma förbi sin egen idé om hur det ska se ut.

Det har varit en process, men nu ser Jenny en märkbar skillnad.
– De har fattat att tecknandet är ett verktyg och de värderar inte längre sina bilder som fula eller snygga. Det är jätteroligt att se elever som först är nervösa och sedan så glada över vad de kan.

– Jag upplever att det har gett alla en ödmjukare ingång, till varandra men även till sina egna försök till inlärning.

Jenny tycker projektet Att teckna är stort är viktigt för varje elev, men också i ett större perspektiv.
–Det är så mycket resurser som bara försvinner för att det inte fångas upp med papper och penna. Lär man sig bara göra enkla streckgubbar och symboler eller helt abstrakta nedslag så kan de fungera som minnesförstärkare för mycket och snabb information.

När Jenny inte arbetar med Att teckna är stort är hon kultursekreterare i Tibro kommun, vid sidan av sitt eget konstnärskap.

 

UPP

JOHAN HALLBERG
Skärhamns skola, Tjörn //// LADDA NER DOKUMENTATION //// johanlghallberg.blogspot.se

Johan Hallberg har varit knuten till Att teckna är stort sedan starten höstterminen 2012. Som konstnär arbetar han främst med måleri, akvarell och teckning. Han lockades av projektets ambition att finna arbetssätt för teckning i skolans vardagsarbete.
– Skapandet med teckning är en bra väg att gå för att lära sig saker.

Samtidigt tror han det är berikande för eleverna att möta en konstnär i klassrummet.
– Det är nog spännande med en person utifrån med ett annat förhållningssätt och en annan yrkesroll än lärarens. Medan lärarna har en stor kompetens inom pedagogiken, står jag för en fördjupad ingång via konst och bild.

Johan jobbar med två klasser i årskurs 4 och under våren har de arbetat med teckning i främst ämnet svenska.

– Det är ett större, långsiktigt projekt. Det går ut på att eleverna först ritar ett hus och sedan fyller det med människor, händelser och inredning, som utöver bild också ska beskrivas i text. Eleverna har tagit sig an uppgiften och byggt upp små världar, familjer och skeenden kring sina hus, ett arbete som löper över flera ämnen.

– Teckning och bild blir ju så visuellt, tydligt synligt för andra, medan ett mattetal sällan behöver visas upp. Så det är en utmaning för vissa, samtidigt tycker jag det går bättre och bättre.

UPP

ANNA GÄRBERG
Nyboskolan, Tibro
Ransbergs skola, Tibro //// LADDA NER DOKUMENTATION
//// agarberg.com

Anna Gärberg från Hjo har varit konsulttecknare på Nyboskolan i Tibro sedan Att teckna är stort startade förra hösten. Hon tror på projektets idé om att utveckla lärandet och elevernas kreativitet.
– Jag tycker det är ett jättespännande projekt med massa potential och det finns verkligen ett behov av ett sånt här, säger Anna som tror på teckning som pedagogiskt verktyg.

– I teckning använder man så många sinnen och olika delar i hjärnan.

Hon har kommit in i sina klasser, har lärt känna lärarna och ser en klar utveckling hos eleverna.
– Jag tillbringar en heldag i veckan på skolan och jobbar med en klass i årskurs 6 och en i årskurs 8 i ämnena SO och svenska.

Anna har lagt upp arbetet så att eleverna alltid använder sina skissböcker, där de antecknar och dokumenterar sitt arbete.

– I böckerna berättar de om vad vi lär oss. Det är jätteroligt att se utvecklingen. I början fanns det ett motstånd, men nu har skissboken blivit ett naturligt verktyg för dem, säger Anna som är glad att se att de som i början var ovana vid att teckna nu flödar på och får utlopp för känslor och tankar via teckning.

Utöver uppdraget som konsultkonstnär inom Att teckna är stort arbetar Anna som konstnär. Hon är utbildad grafiker och keramiker och studerade Fri konst under fyra år i England.

UPP

JOHAN BLOOM
Nösnäsgymnasiet, Stenungsund
Fridas hage, Tjörn
Nike ungdom, Uddevalla //// LADDA NER DOKUMENTATION
//// bloomart.se

Johan Bloom, konstnär från Skärhamn, har varit en del av Att teckna är stort sedan projektstarten hösten 2012. Första terminen arbetade han tillsammans med eleverna på estetisk linje på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Nu jobbar han med nyanlända ungdomar.

– Nu jobbar jag med elever som lär sig svenska, mest med ensamkommande flyktingungdomar under 18 år som varit här olika länge.

De drygt 35 eleverna är indelade i olika grupper utifrån språkfärdigheter, vilket ger olika varianter av ordinlärning via teckning. Det blir en växelverkan mellan skrivande och ritande, där eleverna tecknar bilder och skriver ord och texter om vartannat.

– Från början var det inte så lätt. En del av eleverna hade aldrig skapat bilder eller saknade helt vanan att tänka utifrån olika uttryckssätt.

Men nu har de funnit sig tillrätta med arbetssättet där teckning blivit en integrerad del av undervisningen.

– Nu förstår de att det handlar om att lära sig språk via bilder, säger Johan som tillägger att tecknandet och bilden blir en språkbrygga, tolk och minnesförstärkare för orden de lär sig.

– Det som sker när vi utgår från bilderna är att vi finner fler ord än om vi bara utgått från samtal och texter.

Johan är övertygad om styrkan i kreativa lärprocesser.

– Särskilt som all forskning visar att inlärning sker snabbare om handen, höger och vänster hjärnhalva får samarbeta.

UPP

MARIA QUARFORDT BRISING
Rånnums skola, Vänersborg //// LADDA NER DOKUMENTATION
//// mariaqb.com

Maria Quarfordt Brising har arbetat som konsulttecknare inom Att teckna är stort sedan hösten 2012.

– Jag hade precis startat min egen verksamhet med fortbildning av lärare och förskolepersonal. Så när jag såg projektbeskrivningen var det väldigt lockande att söka uppdraget som konsultkonstnär, säger Maria, som i sitt konstnärskap mest arbetar med teckning i stort format, rumsliga installationer som kräver yta och svängrum. Och eleverna fick också arbeta stort när hon inledde arbetet på skolan.

– Alla fick prova på att kladda med vatten och grafit, och den inledande workshopen handlade mest om att våga släppa sig fri och inte vara så noga med att ha kontroll och tvunget skapa färdiga bilder.

Successivt har Marias medverkan i skolan ökat och i dagsläget har i princip alla skolans 200 elever kommit i kontakt med projektet och Maria som är på skolan tre dagar i veckan.

– Många har nåtts av projektet. Jag har även varit på fritids. Sen har vi fått låna den gamla matsalen som stått tom, där vi kan hålla till och skapa obegränsat, säger Maria entusiastiskt.

– Vi har jobbat mycket med NO och svenska, fast det har blivit många olika ämnen, eftersom de flesta lärarna arbetar ämnesöverskridande, säger Maria som inspireras av Att teckna är stort.

– Jag har väldigt roligt med eleverna och lärarna.

UPP

BENNY CRUZ
Särlaskolan, Borås //// LADDA NER DOKUMENTATION
//// instagram.com/bennycruz

Konstnären och muralmålaren Benny Cruz rekryterades till Att teckna är stort under höstterminen 2013. Han kommer att arbeta på Särlaskolan i Borås och tar över efter Ea Ten Kate, som var skolans konsultkonstnär under 2012.

– Jag blev tillfrågad och tyckte det lät intressant. Projektet har stor potential, säger Benny som i olika konstprojekt strävar efter det kollektiva medskapandet.

– Jag vill vara så inkluderande som möjligt, så att människor får möjlighet att uttrycka sig, särskilt barn och ungdomar som inte alltid har en given kanal eller röst. Dem vill jag ge ett verktyg och utrymme så de kan nå politiker och beslutsfattare. Och att de blir sedda.

Han ser fram emot att få börja jobba med eleverna i årskurs tre till nio.

–Det viktigaste är att finna nya intressanta sätt att tänka och arbeta, oavsett teknik.

Som konstnär arbetar han gärna stort och färgstarkt, i olika tekniker och material.
– När jag gör utställningar blir det främst i akryl och posca på duk, men jag arbetar också med olika former av muralmålningar, säger Benny som ofta medverkar i långtidsverkande projekt, men som också gör tillfälliga infall som överraskar och tar plats i ett sammanhang som är allas.

– Med min konst vill jag främst sprida kärlek, glädje och vänskap i det offentliga rummet.

UPP

FRIDA ERIKSSON
Fridas hage, Tjörn //// LADDA NER DOKUMENTATION //// KOLLA FILMER NEDAN!

Serietecknaren och filmaren Frida Eriksson har uteslutande arbetat med serier tillsammans med sina elever på Fridas Hage på Tjörn. Eleverna, som går i årskurs tre, fick till en början utgå från Fridas egna seriefigurer, beskriva känslolägen och karaktärer. Därefter började de teckna egna serier.

– När vi träffades för första gången på Akvarellmuseet jag och lärarna så började vi prata om nordiska myter och hjältar. Hur skulle man med tecknandets hjälp kunna öka ämneskunskaperna i SO?

I början av februari sågs vi på Fridas Hage och fortsatte diskussionen, då hamnade vi i frågor om värdegrunder och civilkurage. Vi kom fram till att treorna skulle göra egna superhjälte-berättelser. En av de serierna resulterade i en spelfilm om en mobbad tjej som får en vän. Ettorna jobbade strikt naturvetenskapligt utefter ett djur som de tidigare forskat på. Eftersom inte alla serier kunde bli film fick vi rösta.

Alla engagerade sig i den framröstade berättelsen, kom med idéer och ritade bildmanus, spelade in röster och gjorde musik.

– Filmarbetet ger barnen övning i samarbete och demokrati säger Frida, och hon tycker att klassen har utvecklats under terminen.

– Eleverna har blivit stärkta av serietecknandet. Många fler vågar läsa högt och de har använt bildspråket som kommunikation.

Frida är särskild glad över vad en tjej sa i utvärderingen kring projektet:
– Hon sa att hon hade lärt sig att man inte måste teckna bra, det räcker att göra sitt bästa och vara noggrann. Det gillar jag.

UPP