1.1 201831.1 2019

Distansbesök på konstmuseum

RISE Interactive och Nordiska Akvarellmuseet driver under 2018–2019 projektet Distansbesök på konstmuseum. Projektet syftar att ta fram en metod och en teknisk plattform för distansbesök på konstmuseum via en telepresencerobot. Baserat på lärdomar från tidigare pilotprojekt kring distansbesök med robot för äldre med RISE Interactive och Nordiska Akvarellmuseet (NAM) vill vi ta fram en mer tekniskt kapabel plattform (bland annat med 360-graders video) och utöka de pedagogiska aktiviteterna till fler konstmuseer och fler målgrupper. Det långsiktiga målet är att många olika museer ska kunna erbjuda som tjänst att besökare kan boka tid och koppla upp sig på distans för att ta del av utställningar via en telepresencerobot, samt att detta på ett naturligt sätt ska kunna integreras i museernas ordinarie verksamhet, som ett komplement.

Under 2018 kommer metoder för distansvisning samt en prototyp av en teknisk plattform tas fram, utvecklas och kontinuerligt testas tillsammans med museerna och ett antal utvalda målgrupper. Baserat på erfarenheterna av detta arbete kommer en plan att tas fram för hur pilotverksamheten skulle kunna skalas upp till en skarp, ordinarie verksamhet som skulle kunna användas av många fler museer på sikt.

Nordiska Akvarellmuseet medverkande i pilotprojektet med finansiering från Kultur i vården under 2015/16, där projektet syftade till att undersöka hur man kunde arrangera distansvisningar på äldreboenden i Mariestad. Grundidén i arbetet var att ge de som för egen maskin inte kan ta sig till museet, en chans till ett möte och visning i realtid på museet. Distansvisning med hjälp av en robot, till skillnad från exempelvis inspelad visning, möjliggör aktivt deltagande och samtal, och liknar i mångt och mycket en visning på plats. Rummet tas in, konstpedagog och deltagare kan se varandra via skärmen och ställa frågor, flika in och samtala kring konsten man gemensamt ser.

Drivkraften från museets håll var att undersöka hur man kan arbeta med konsten per distans, hur de konstpedagogiska metoderna kan anpassas och i ett större sammanhang hur museet kan göras än mer tillgängligt, att besöka och uppleva en visning oavsett var man befinner sig. Projektet gav mersmak och synliggjorde möjligheter och den utvecklingspotential som ryms i användandet av robotteknik för visning per distans. Läs mer om detta tidigare projekt här.

Erfarenheterna vi tar med oss in i nästa fas är, vikten av att tekniken fungerar, för såväl ljud som bild. Har man löst infrastrukturen optimalt finns mycket att utforska.

Målsättningen är att projektet ska utmynna i en teknisk plattform, ett paket med tjänster, samt en utprövad pedagogisk modell som kan användas som ett komplement till den ordinarie museiverksamheten. Projektets ambition är att ta fram ett fungerande proof of concept, som är tillräckligt robust och välutvecklat för att det på sikt ska kunna tas vidare in i ordinarie drift och förvaltning, men exakt hur detta ska fungera ligger utanför ramen för detta utvecklingsprojekt. Målsättningen för projektet under 2018 är att utveckla en första version av såväl tekniken (hårdvara och mjukvara) som metodiken.